PureDent Dental Clinic Store in กรุงเทพ

ประเภทของจุดจำหน่ายแปรงสีฟัน, แปรงสีฟันพิเศษ
Filter:

ที่อยู่

55/6 อาคารกรุงธนแมนชั่น ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
10600, กรุงเทพ,

Opening Hours

วันจันทร์: 16:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 16:00 – 20:00
วันพุธ: 16:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี: 16:00 – 20:00
วันศุกร์: 16:00 – 20:00
Saturday: 10:00 – 20:00
วันอาทิตย์: 10:00 – 20:00